چگونه متفاوت بازی کنیم؟

می خواهید بازی سریعتر تمام شود؟

می خواهید بازی پیچیده تر شود؟